Onderzoeksagenda

LIMA ontwikkelt best pratices, voert casestudies uit, verzorgt kennisdeling door middel van trainingen en presentaties, en is een schakelpunt op het gebied van onderzoek naar digitale kunst, zowel op nationaal als internationaal niveau. 

Born digital art

De onderzoeksprojecten op het gebied van conservering van videokunst en installatiekunst hebben de afgelopen jaren belangrijke resultaten opgeleverd. Op het gebied van born digital art is echter slechts incidenteel onderzoek gedaan.  Internetgebaseerde kunst veroudert in snel tempo, en is daarmee exemplarisch voor de bredere problematiek van de conservering van digitale kunst. Daarnaast wordt het steeds relevanter en grootschaliger: het betreft kunstwerken die onlosmakelijk deel uitmaken van specifieke computernetwerken, ze zijn soms deels live, participatief en/of in real time gegenereerd. Om hun duurzaamheid op korte en langere termijn te garanderen, is onderzoek nodig. LIMA zal dan ook proactief te werk gaan, en haar toekomstige focus leggen op dit onderzoek, waarin conservering, archivering en documentatie een rol spelen. 

De duurzame toegankelijkheid van complexe digitale objecten

Het behoud van softwarecomponenten brengt bijna altijd migratie met zich mee. Dit houdt in dat de broncode wordt aangepast of herschreven, om de functionaliteit van het oorspronkelijke werk op nieuwe platformen te bereiken. Deze vorm van reconstructie heeft een belangrijke impact op de authenticiteit van het kunstwerk; vaak veranderen het oorspronkelijke uiterlijk en de functionaliteit. Een alternatief is emulatie, een proces dat is ontwikkeld in de informatica, waarbij de code en het besturingssysteem worden gemigreerd naar een nieuwe hardware omgeving, of de gegevens worden doorgegeven naar een nieuwe, hardware onafhankelijke omgeving van webservers. Dit proces wordt veel gebruikt in de informatietechnologie, bij archieven en bibliotheken, maar is nog nauwelijks onderzocht of geevalueerd in de context van het behoud van complexe digitale objecten – oftewel digitale kunst.

Documentatie digitale kunst

Er zijn verschillende mogelijkheden en manieren om digitale projecten en kunstwerken te documenteren. Daarbij is de vraag wat er precies gedocumenteerd moet worden van groot belang. LIMA is een schakelpunt tussen internationaal onderzoek op het gebied van archivering en documentatie van digitale kunst en de Nederlandse situatie. We ontwikkelen hiervoor best practices, voert casestudies uit verzorgt kennisdeling door middel van training en publicatie voor studenten, makers en collectiebeheerders.

Businessmodellen

Businessmodellen voor en borging in de nationale infrastructuur van de duurzaamheid van digitale kunst zijn nog in ontwikkeling. Duidelijk is dat aankoop in verhouding goedkoop is, en het management over de jaren heen in verhouding kostbaar. Nieuwe businessmodellen voor de distributie van mediakunst worden door LIMA eveneens onderzocht. We ontwikkelen tevens best practices voor business, distributie en aankoopmodellen voor duurzame toegang tot digitale kunst. Ook treedt LIMA - indien een vraasgstuk buiten haar expertisegebied valt - op als onderhandelaar/intermediair voor de achterban, om diensten met derden af te sluiten.

Tech Watch en Obsolete equipment

Om werken opnieuw te kunnen uitvoeren of over te kunnen zetten naar nieuwe technologieen is een continue techwatch in breder internationaal verband noodzakelijk, zowel hard- als softwarematig. Bij LIMA worden nieuwe technologien gemonitord en onderzoek gedaan naar toepassingsmogelijkheden voor conservering, zoals bruikbaarheid, compatibiliteit en duurzaamheid.